Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Połaniec

II Edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok

Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Mieście i Gminie Połaniec jest UCHWAŁA NR LXXXII/510/2023 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok. Do pobrania TUTAJ

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec

1. Do 3 lipca 2023 r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z propozycją zadania do Budżetu Obywatelskiego. 

2. Formularz należy złożyć wraz z listą poparcia oraz ewentualnie inne dokumenty dotyczące zgłaszanego zadania, mapy z lokalizacją zadania, projekty, kosztorysy itp. 

3. Szacunkowy koszt realizacji zgłoszonego zadania nie może przekroczyć kwoty 60.000,00 zł.

4. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 11 mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec.

5. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do pozytywnego rozwoju Miasta i Gminy Połaniec. Inicjatywą obywatelską może być w szczególności projekt zadania, takiego jak:

1) budowa, modernizacja, adaptacja, remont elementu infrastruktury miejskiej, inwestycja lub zakup wyposażenia, mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,

2) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów.

6. Proponowane zadania winny być realizowane wyłącznie na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec. 

7. Proponowane zadania czyli wydarzenia o charakterze prospołecznym winny być realizowane wyłącznie na terenie położonym w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Połaniec. 

8. Zgłaszany projekt zadania winien być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

9. Zgłaszany projekt zadania winien, o ile jest to możliwe, uwzględniać uniwersalne projektowanie, w taki sposób by był użyteczny dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

10. O wyborze propozycji zadań do realizacji decydują mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec. 

11. Zadania oceniane będą przez mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec w głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym w dniach od 22 sierpnia do 8 września 2023 r.

12. Do realizacji zostaną zakwalifikowane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, lecz nie mniej niż 100 głosów ważnych. W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.